Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho bốn tập hợp: A = {x ∈ N| x chẵn và x < 10}, B = {x ∈ N | x chẵn và x ≤ 10}, C = {x ∈ N* | x chẵn và x < 10} và D = {x ∈ N* | x chẵn

Toán Lớp 6: Cho bốn tập hợp: A = {x ∈ N| x chẵn và x < 10}, B = {x ∈ N | x chẵn và x ≤ 10}, C = {x ∈ N* | x chẵn và x < 10} và D = {x ∈ N* | x chẵn và x ≤ 10}. Hãy mô tả các tập hợp đó bằng cách liệt kê các phần tử của chúng.

Comments ( 2 )

 1. $\text{Trả lời}$
  $+)$ Các số tự nhiên nhỏ hơn 10 là :
  $\text{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}$
  $-)$ Các số chẵn trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10 là : 0,2,4,6,8
  $⇒$ A = {0;2;4;6;8}.
  $⇒$ B = {0;2;4;6;8;10}.
  $*$ Ở tập hợp B có thêm số 10 vì đề bài cho biết x chẵn và ≤ 10
  $*$ Dấu ≤ ở đây là bé hơn hoặc bằng 10 
  $*$ Lưu ý : x ∈ N
  $+)$ Các số tự nhiên chẵn khác 0 và nhỏ hơn 10(tức x ∈ N*) là : 2;4;6;8
  $⇒$ C = {2; 4; 6; 8}.
  $+)$ Các số tự nhiên chẵn khác 0 và bé hơn hoặc bằng 10 (tức x ∈ N* và ≤ 10) là : $2; 4; 6; 8; 10$
  $⇒$ D = {2; 4; 6; 8; 10}.
  $\text{#Pandola}$

 2. Giải đáp:
  A = {0; 2; 4; 6; 8}.
  B = {0; 2; 4; 6; 8; 10}.
  C = {2; 4; 6; 8}.
  D = {2; 4; 6; 8; 10}.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  +) A = {x ∈ N | x chẵn và x < 10}
  Các số tự nhiên x chẵn và nhỏ hơn 10 là: 0; 2; 4; 6; 8
  Vì x ∈ A do đó: A = {0; 2; 4; 6; 8}.
  +) B = {x ∈ N | x chẵn và x  ≤ 10}
  Các số tự nhiên x chẵn và nhỏ hơn hoặc bằng 10 là: 0; 2; 4; 6; 8; 10
  Vì x ∈ B do đó: B = {0; 2; 4; 6; 8; 10}.
  +) C = {x ∈ N* | x chẵn và x < 10}
  Các số tự nhiên x chẵn khác 0 và nhỏ hơn 10 là: 2; 4; 6; 8
  Vì x ∈ C do đó: C = {2; 4; 6; 8}.
  +) D = {x ∈ N* | x chẵn và x ≤  10}
  Các số tự nhiên x chẵn khác 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 10 là: 2; 4; 6; 8; 10 
  Vì x ∈ D do đó: D = {2; 4; 6; 8; 10}.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )