Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Tính giới hạn lim (sinx/x) khi x tiến tới dương vô cùng

Toán Lớp 11: Tính giới hạn lim (sinx/x) khi x tiến tới dương vô cùng

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{\sin x}{x}= 0$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad \lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{\sin x}{x}$
  Ta có:
  $\quad – \dfrac1x \leqslant \dfrac{\sin x}{x}\leqslant \dfrac1x$
  $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to \infty}\left(-\dfrac1x\right)\leqslant \lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{\sin x}{x}\leqslant \lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{1}{x}$
  Ta lại có:
  $\lim\limits_{x\to \infty}\left(-\dfrac1x\right)=\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{1}{x}= 0$
  Do đó:
  $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{\sin x}{x}=0\quad$ (định lý kẹp)
  Vậy $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{\sin x}{x}= 0$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )