Toán Lớp 10: Tìm phương trình của parabol (P): y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) biết (P) đi qua điểm A(2,- 1) và có đỉnh I(1,1)

Toán Lớp 10: Tìm phương trình của parabol (P): y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) biết (P) đi qua điểm A(2,-
1) và có đỉnh I(1,1)

TRẢ LỜI

 1. *) Qua A(2;-1)
  -> 4a+2b+c = -1    (1)
  *) Có đỉnh I(1;1) suy ra : 
  +) a+b+c =1    (2)
  +) -b.(2a) =1
  ->  2a+b=0     (3)
  Từ (1) (2) (3) ta có hệ : 
  $\begin{cases} 4a+2b+c = -1\\a+b+c =1\\2a+b=0 \end{cases}$
  $⇔\begin{cases} a=-2\\b=4\\c=-1 \end{cases}$
  Vậy (P) có dạng : y =-2x^2 + 4x -1

  Trả lời

Viết một bình luận