Toán Lớp 7: Bài 2: Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ: a) y = 2x b) y = -2x

Toán Lớp 7: Bài 2: Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ:
a) y = 2x
b) y = -2x

TRẢ LỜI

Viết một bình luận