Toán Lớp 6: Câu 9: Đội sao đỏ của một lớp 6 có ba bạn Lan, Mai, Hoa. Ngày đầu tháng cả đội trực cùng một ngày. Cứ sau 7 ngày Lan lại trực nhật một

Toán Lớp 6: Câu 9: Đội sao đỏ của một lớp 6 có ba bạn Lan, Mai, Hoa. Ngày đầu tháng cả đội trực cùng một ngày. Cứ sau 7 ngày Lan lại trực nhật một lần, sau 4 ngày Mai lại trực nhật một lần và sau 6 ngày Hoa lại trực nhật một lần. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì cả đội lại cùng trực nhật vào một ngày ở lần tiếp theo?
jup mik câu này với ah mik dg cần gấp ah^^

TRẢ LỜI

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  Gọi số ngày các bạn gặp nhau là $a (a∈N*)$
  $a$ $\vdots$ $7$
  $a$ $\vdots$ $4$
  $a$ $\vdots$ $6$
  Vậy $a ∈ BCNN(7,4,6)$
  Ta có :
  $7=7$
  $4=2^2$
  $6 = 2.3$
  $⇒$ $a = BCNN(7,4,6) = 2^2.7.3 = 84$
  Vậy sau $84$ ngày các bạn lại cùng trực nhật

  Trả lời

Viết một bình luận