Toán Lớp 11: Giải phương trình cos5x = sin ( n/2 – x)

Toán Lớp 11: Giải phương trình cos5x = sin ( n/2 – x)

TRẢ LỜI

 1. sin($\frac{\pi}{2}$ -x) = cosx
  ________________________________
       cos5x = sin ( π/2 – x)
  ⇔ cos5x = cosx 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}5x=x+k2\pi\\5x=-x+k2\pi\end{array} \right.\) (k∈Z)
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=k\pi/2\\x=k\pi/3\end{array} \right.\) (k∈Z)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{k  \pi}{2}(k \in \mathbb{Z}) \\ x= \dfrac{k \pi}{3}(k \in \mathbb{Z})\end{array} \right..$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\cos 5x=\sin \left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)\\ \Leftrightarrow \cos 5x=\cos x\\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 5x=x+ k 2 \pi(k \in \mathbb{Z}) \\ 5x=-x+ k 2 \pi(k \in \mathbb{Z})\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 4x=k 2 \pi(k \in \mathbb{Z}) \\ 6x= k 2 \pi(k \in \mathbb{Z})\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{k  \pi}{2}(k \in \mathbb{Z}) \\ x= \dfrac{k \pi}{3}(k \in \mathbb{Z})\end{array} \right..$

  Trả lời

Viết một bình luận