Toán Lớp 6: Câu 5 Viết tập hợp sau bằng cách Liệt kê các phần tử M={ x € Z/ xN 4 và -16

Toán Lớp 6: Câu 5 Viết tập hợp sau bằng cách Liệt kê các phần tử
M={ x € Z/ xN 4 và -16

TRẢ LỜI

Viết một bình luận