Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 5: BCNN của hai số m = 2. 3.52 và n = 32.4. là: A. 1880 B. 3 C. 120 D. 225

Toán Lớp 6: Câu 5: BCNN của hai số m = 2. 3.52 và n = 32.4. là:
A. 1880 B. 3 C. 120 D. 225

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  m = 2 . 3 . 52
  => m = 2^3 . 3 . 13
  n = 32 . 4
  => n = 2^7
  => BCNNNN(m,n) = 2^7 . 3 . 13 = 4992
  mà trong này không có đáp an đúng 
  => đề bài sai 
   

 2. ta có :
  m =2.3.52 = 312
  n = 32.4 = 128
  vậy BCNN CỦA m và n là A là 1880
  giải thích
  vì bản thân m và n đã lớn hơn ba câu trả lời B,C,D .
  nên ta chỉ có thể chọn A 
  còn muốn chắc chắn thì ta có thể kiểm tra bằng cách lấy 1880 chia cho m và n .
   xin hay nhất
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )