Toán Lớp 6: Câu 2: Viết tập hợp C các chữ cái có trong từ “ THĂNG LONG“ , bằng cách liệt kê các phần tử

By Hương

Toán Lớp 6: Câu 2: Viết tập hợp C các chữ cái có trong từ THĂNG LONG , bằng cách liệt kê các phần tử
Viết một bình luận