Toán Lớp 6: Câu 2: Giá trị của tổng M=1+3+5+7…+97+99 là: A. 5050. B. 2500. C. 5000. D. 2450.

By Ái Hồng

Toán Lớp 6: Câu 2: Giá trị của tổng M=1+3+5+7…+97+99 là:
A. 5050. B. 2500. C. 5000. D. 2450.
Viết một bình luận