Toán Lớp 6: các bạn ơi giúp mình vs ạ tìm số nguyên x biết: a) 4x+5 chia hết cho 2x+1 b)x+1 là ước của 2x-3 c)10x-2 bằng với x+16 d) (x+1) + (x+2)

Toán Lớp 6: các bạn ơi giúp mình vs ạ
tìm số nguyên x biết:
a) 4x+5 chia hết cho 2x+1
b)x+1 là ước của 2x-3
c)10x-2 bằng với x+16
d) (x+1) + (x+2) +(x+3) +… + (x+10)= 305
mọi người giúp em vs ạ
em cảm ơn trước ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: các bạn ơi giúp mình vs ạ tìm số nguyên x biết: a) 4x+5 chia hết cho 2x+1 b)x+1 là ước của 2x-3 c)10x-2 bằng với x+16 d) (x+1) + (x+2)”

 1. #AkaShi
  a) 4x+5 \vdots 2x+1
  =(4x+5)/(2x+1)
  =(4x+2+3)/(2x+1)
  =(4x+2)/(2x+1)+3/(2x+1)
  =(2(2x+1))/(2x+1)+3/(2x+1)
  =2+3/(2x+1)
  ⇒3 \vdots 2x+1
  ⇒2x+1 ∈ Ư(3)={±1;±3}
  **2x+1=1⇒x=0 (lấy)
  **2x+1=-1⇒x=-1 (lấy)
  **2x+1=3⇒x=1 (lấy)
  **2x+1=-3⇒x=-2 (lấy)
  Vậy x∈{0;±1;-2} 
  …………………………
  x+1 ∈ Ư(2x-3)
  =(2x-3)/(x+1)
  =(2x+2-5)/(x+1)
  =(2x+2)/(x+1)-5/(x+1)
  =(2(x+1))/(x+1)-5/(x+1)
  =2-5/(x+1)
  ⇒5 \vdots x+1
  ⇒x+1 ∈ Ư(5)={±1;±5}
  **x+1=1⇒x=0 (lấy)
  **x+1=-1⇒x=-2 (lấy)
  **x+1=5⇒x=4 (lấy)
  **x+1=-5⇒x=-6 (lấy)
  Vậy x∈{0;-2;-6;4}
  …………………….
  10x-2=x+16
  ⇒10x-x=16+2
  ⇒9x=18
  ⇒x=2
  Vậy x=2
  …………….
  d) (x+1)+(x+2)+(x+3)+…+(x+10)=305
  ⇒(x+x+x+…+x)+(1+2+3+…+10)=305
  ⇒10x+55=305
  ⇒10x=305-55
  ⇒10x=250
  ⇒x=25
  Vậy x=25

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a.4x+5 chia hết cho 2x+1
  có 2x+1 chia hết cho 2x+1
  =>2(2x+1) chia hết cho 2x+1
  =>4x+2 chia hết cho 2x+1
  =>(4x+5)-(4x+2) chia hết cho 2x+1
  =>3 chia hết cho 2x+1
  =>2x+1∈{-3;-1;1;3}
  =>x∈{-2;-1;0;1}
  b.x+1 là ước của 2x-3
  =>2x-3 chia hết cho x+1
  có x+1 chia hết cho x+1
  =>2(x+1) chia hết cho x+1
  =>2x+2 chia hết cho x+1
  =>(2x+2)-(2x-3) chia hết cho x+1
  =>5 chia hết cho x+1
  =>x+1∈{-5;-1;1;5}
  =>x∈{-6;-2;0;4}
  c.10x-2 bằng với x+16
  =>10x-2=x+16
  =>10x-x=16+2
  =>9x=18
  =>x=2
  d.(x+1) + (x+2) +(x+3) +… + (x+10)= 305
  có tất cả x là : (10-1):1+1=10 (x)
  =>10x+(1+2+3…+10)=305
  Đặt A=1+2+3…+10
  A có số số hạng là:(10-1):1+1=10 số
  A=10.(10+1):2=55
  =>10x+55=305
  =>10x=305-55
  =>10x=250
  =>x=250:10
  =>x=25

Viết một bình luận