Toán Lớp 6: Các bạn giúp mình với nhé đang cần gấp ạ! Điền a thích hợp để: a45 – chia hết cho 2 – chia hết cho 5 – chia hết cho cả 2 và 5

Toán Lớp 6: Các bạn giúp mình với nhé đang cần gấp ạ!
Điền a thích hợp để: a45
– chia hết cho 2
– chia hết cho 5
– chia hết cho cả 2 và 5

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Các bạn giúp mình với nhé đang cần gấp ạ! Điền a thích hợp để: a45 – chia hết cho 2 – chia hết cho 5 – chia hết cho cả 2 và 5”

 1. a45 không chia hết được cho 2 ( Vì số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là số chẵn . a45 có chữ số tận cùng là 5 . Mà 5 lại là số lẻ ⇒ a45 không chia hết cho 2 ) 
  a45 chia hết cho 5 ⇒ a = { 1 ; 2 ; 3 ; … ; 9 } 
  a45 không chia hết cho 2 và 5 ( Vì số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0 . a45 có chữ số tận cùng là 5 . Mà 5 lại là số lẻ ⇒ a45 không chia hết cho cả 2 và 5 ) 

 2. -Chia hết cho 2 mà a45 không chia hết cho 2 vì số chia hết cho 2 có tận cùng : 0;2;4;6;8
  =>a không thỏa mãn đề bài
  -Vì a45 có tận cùng là 5 thì a \in {1;2;3;…;8;9}
  -Chia hết cho cả 2;5
  a45 có tận cùng là 5 nên chỉ chia hết cho 5 chứ không chia hết cho 2
  =>a không thỏa mãn điều kiện với 2

Viết một bình luận