Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài : Cho tập hợp E = { 0; 2; 4; 6; 8} Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E và viết tập hợp E theo cách này.

Toán Lớp 6: Bài : Cho tập hợp E = { 0; 2; 4; 6; 8} Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E và viết tập hợp E theo cách này.

Comments ( 2 )

  1.  Tính chất đặc chưng cho E là {9>a>=0,a∈N,a\ne 1;3;5;7;9, a \vdots 2}
    Vậy E={9>a>=0||a∈N||a \ne 1;3;5;7;9||a \vdots 2}

  2. Tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E là: x ∈ N; x ⁝ 2; 0 $\leq$ x $\leq$ 8
    E = {x ∈ N; x ⁝ 2; 0 $\leq$ x $\leq$ 8}
    Chúc bạn học tốt! ✪ ω ✪

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Linh