Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để phương trình $16^{x} -2.12^{x} +(m-2)9^{x} =0$ có nghiệm dương?

Toán Lớp 12: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để phương trình $16^{x} -2.12^{x} +(m-2)9^{x} =0$ có nghiệm dương?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $2$ giá trị $m$ nguyên dương
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad 16^x – 2.12^x + (m-2).9^x = 0\qquad (*)$
  $\Leftrightarrow \left(\dfrac43\right)^{2x} – 2\cdot \left(\dfrac43\right)^{x} + m – 2 = 0$
  Đặt $t = \left(\dfrac43\right)^{x}\quad (t > 0)$
  $x\in (0;+\infty) \Rightarrow t\in (1;+\infty)$
  Phương trình trở thành:
  $\quad t^2 – 2t + m – 2 = 0$
  $\Leftrightarrow t^2 – 2t – 2 =-m\qquad (*)$
  $(*)$ có nghiệm $x\in (0;+\infty)$
  $\Leftrightarrow (**)$ có nghiệm $t\in (1;+\infty)$
  Xét $f(t)= t^2 – 2t – 2$
  $\Rightarrow f'(t)= 2t – 2$
  $f'(t)= 0 \Leftrightarrow t= 1$
  Bảng xét dấu:
  $\begin{array}{c|ccc}t&-\infty&&1&&+\infty\\\hline f'(t)&&-&0&+&\end{array}$
  Dựa vào bảng xét dấu, ta được:
  $\mathop{\min}\limits_{[1;+\infty)}f(t)= f(1)= -3$
  Khi đó:
  $(**)$ có nghiệm $t\in (1;+\infty)$
  $\Leftrightarrow y = – m$ cắt $y = f(t)$ tại ít nhất một điểm trên $(1;+\infty)$
  $\Leftrightarrow – m > – 3$
  $\Leftrightarrow m < 3$
  mà $m\in \Bbb Z^+$
  nên $m\in \{1;2\}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim