Toán Lớp 6: Bài 2. Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: a) 2x, biết x = – 8; b) – 7y, biết y = 6; c) – 8z – 15, biết z = – 4.

Toán Lớp 6: Bài 2. Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau:
a) 2x, biết x = – 8;
b) – 7y, biết y = 6;
c) – 8z – 15, biết z = – 4.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 2. Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: a) 2x, biết x = – 8; b) – 7y, biết y = 6; c) – 8z – 15, biết z = – 4.”

 1. $\text{a) 2x}$
  $\text{Thay x = -8 vào biểu thức trên ta được:}$
  $\text{2.(-8)}$
  $\text{= -16}$
  $\text{Vậy biểu thức có giá trị bằng -16 khi x = -8}$
  $\text{b) -7y}$
  $\text{Thay y = 6 vào biểu thức trên ta được:}$
  $\text{-7.6}$
  $\text{= -42}$
  $\text{Vậy biểu thức trên có giá trị bằng -42 khi y = 6}$
  $\text{c) -8z – 15}$
  $\text{Thay z = -4 vào biểu thức trên ta được:}$
  $\text{-8.(-4) – 15}$
  $\text{= 32 – 15}$
  $\text{= 17}$
  $\text{Vậy biểu thức trên có giá trị bằng 17 khi z = -4}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

 2. a) Thay x=-8 vào biểu thức ta được :
  2x
  =2.(-8)
  =-16
                                                            
  b) Thay y=6 vào biểu thức ta được :
  -7y
  =-7.6
  =-42
                                                             
  c) Thay z=-4 vào biểu thức ta được : 
  -8z-15
  =-8.(-4)-15
  =32-15
  =17
   

Viết một bình luận