Toán Lớp 6: Bài 2 : tìm x,biết a,4-(3x-2)²=-38+20 b,(x+1)+(x+2)+ -.+(x+50)=1475

Toán Lớp 6: Bài 2 : tìm x,biết
a,4-(3x-2)²=-38+20
b,(x+1)+(x+2)+ …..+(x+50)=1475

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 2
  a)4-(3x-2)^{2}=-38+20
    4-(3x-2)^{2}=-18
      (3x-2)^{2}=4-(-18)
      (3x-2)^{2}=22
      (3x)^{2}-2^{2}=22
      (3x)^{2}-4=22
      (3x)^{2} =22+4
      (3x)^{2} =26
  b) (x+1)+(x+2)+…+(x+50)=1475 
   Số số hạng của biểu thức : 1+2+…+50 là :
     (50-1):1+1=50 
  ⇒ Chữ số x có trong biểu thức trên là : 50 
  Tổng của biểu thức 1+2+…+50 là :
     (50+1)×50:2=1275 
  Vậy ta sẽ có : 
  (x+1)+(x+2)+…+(x+50)=1475 
  50x+1275=1475
  50x       =1475-1275
  50x       =200
  x           =200:50 
  x           =4 
        Vậy x=4

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 4 – (3x – 2)^{2} = -38 + 20
  = 4 – (3x – 2)^{2} = -18
  =       (3x – 2)^{2} = 4 – ( -18 ) = 22
  =      9x^{2} – 4   = 22
  =      9x^{2}         = 26
  =        x^{2}        = 26 : 9 ≈ 2,9
  =        x               = √2,9
  XEM LẠI ĐỀ CÂU A NHA BẠN
  b, (x + 1) + (x + 2) + … + (x + 50) = 1475
  ( x + x + … + x ) + ( 1 + 2 + … + 50 ) = 1475
           50x                +       1275               =  1475
                                        50x                    = 1475 – 1275 = 200
                                            x                    = 200 : 50 = 4

  Trả lời

Viết một bình luận