Toán Lớp 7: `A = (1 – 1/2) (1 – 1/4) (1 – 1/6) … (1 – 1/195)`. `text{CMR:}` `A < 1/14`

Toán Lớp 7: A = (1 – 1/2) (1 – 1/4) (1 – 1/6) … (1 – 1/195).
text{CMR:} A < 1/14

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   A = (1 – 1/2)(1 – 1/4)(1 – 1/6)………………(1 – 1/195)
      =1/2 . 3/4 . 5/6 ……………. 194/195
  Mà 1/2 < 2/3 , 3/4 < 4/5 ,……,194/195<195/196
  ⇒ A < 2/3 . 4/5  …….. 195 / 196
  ⇒ A² < 1/2 . 2/3 . 3/4 . 4/5 …………. 194/195 . 195/196
  A² < 1/196
  ⇒ A² < (1/14)^2
  ⇒ A < 1/14 (đpcm)
   

  Trả lời

Viết một bình luận