Toán Lớp 5: Quãng đường sông AB dài 81 km. Ca nô 1 đi xuôi dòng từ A đến B với vận tốc 26km/ giờ, cùng lúc đó ca nô 2 đi ngược dòng từ B đến A với

Toán Lớp 5: Quãng đường sông AB dài 81 km. Ca nô 1 đi xuôi dòng từ A đến B với vận tốc 26km/
giờ, cùng lúc đó ca nô 2 đi ngược dòng từ B đến A với vận tốc 19 km/giờ. Nếu hai ca
nô cùng khởi hành lúc 6 giờ 35 phút thì sau bao lâu hai ca nô gạp nhau?
Lúc 6 giờ một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút
một ô tô đi cũng khởi hành từ A với với vận tốc 60 km/giờ đuổi theo xe máy. Hỏi lúc mấy giờ ô
tô duổi kịp xe máy? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

TRẢ LỜI

 1. Bài 1
  Sau số thời gian hai ca nô gặp nhau là :
  81 : ( 26 + 19 ) = 1,8 ( giờ )
  Đổi 1,8 giờ = 1 giờ 48 phút
                           Đáp số : 1 giờ 48 phút
  Bài 2
  Thời gian xe máy đi trước ô tô là :
  7 giờ 30 phút – 6 giờ = 1 giờ 30 phút
  Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Trong 1,5 giờ xe máy đi được :
  40 × 1,5 = 60 ( km )
  Thời gian để hai ô tô đuổi kịp xe máy là :
  60 : ( 60 – 40 ) = 3 ( giờ )
  Ô tô đuổi kịp xe máy lúc số giờ là :
  7 giờ 30 phút + 3 giờ = 10 giờ 30 phút
  Nơi gặp nhau cách A số ki-lô-mét là :
  60 × 3 = 180 ( km )
         Đáp số : Ô tô đuổi kịp xe máy lúc 10 giờ 30 phút ; nới gặp nhau cách A 180km
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận