Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 2. Chọn những câu sai: 1/ Không có số nguyên tố nhỏ nhất và lớn nhất. 2/ Số luôn chia hết cho 3 với mọi chữ số x. 3/ Mọi số

Toán Lớp 6: Bài 2. Chọn những câu sai:
1/ Không có số nguyên tố nhỏ nhất và lớn nhất.
2/ Số luôn chia hết cho 3 với mọi chữ số x.
3/ Mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều là số lẻ.
4/ Nếu (x-2)2 = 16 thì x = 10
5/ Nếu (x-2)2 = 16 thì x = 20
6/ Nếu (x+1)3 = 8 thì x =1
7/ Nếu (ab) ⋮ m mà b và m nguyên tố cùng nhau thì a⋮m
8/ Nếu a⋮3 thì a3 ⋮ 27
9/ Nếu a⋮5 thì a là hợp số.
10/ Nếu a = m.n thì a là hợp số.

Comments ( 1 )

 1. Bài 2. Chọn những câu sai:
  – Những câu sai trong bài là: 
     1/ Câu này sai vì có số nguyên tố nhỏ nhất, số đó là số 2.
     5/ Vì 20 – 2 = 18 và 18. 2 ko thể bằng 16.
     6/ Vì 1+1 = 2 và 2.3 ko thể bằng 8.
                      – Chúc bạn học tốt-
         – Cho mk xin 5* và trả lời hay nhất nha.
               

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )