Toán Lớp 6: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 3.52 + 15.22 – 26:2 B. 53.2 – 100 : 4 + 23.5 C. 62 : 9 + 50.2 – 33.3 D. 2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18

Toán Lớp 6: Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) 3.52 + 15.22 – 26:2 B. 53.2 – 100 : 4 + 23.5 C. 62 : 9 + 50.2 – 33.3
D. 2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18)2] D. 128 – [68 + 8(37 – 35)2] : 4
e/ 568 – {5[143 – (4 – 1)2] + 10} : 10
Bài 2: Tìm x:
A. 71 – (33 + x) = 26 B. 2x – 49 = 5.32 C. 25 + 3(x – 8) = 106
D. 32(x + 4) – 52 = 5.22 e/ 23 + 3x = 56 : 53 f/ 3x = 9
g/ 4x = 64 g/ 2x = 16 h/ 9x- 1 = 9
Bài 3: A. Tìm ƯCLN(42; 98) B. Tìm BCNN(42; 60)
C. Tìm ƯCLN(24; 30) D. Tìm BCNN(16; 48)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 3.52 + 15.22 – 26:2 B. 53.2 – 100 : 4 + 23.5 C. 62 : 9 + 50.2 – 33.3 D. 2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18”

Viết một bình luận