Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 1: (1 điểm) Cho tập hợp A = x | 3 x 9 a) Viết tập hợp b) Điền kí hiệu 3…A; A dưới dạng liệt kê phần tử.  , vào ch

Toán Lớp 6: Bài 1: (1 điểm) Cho tập hợp A =

x | 3 x 9

a) Viết tập hợp
b) Điền kí hiệu 3…A;

A dưới dạng liệt kê phần tử.
 , vào chỗ trống:
8 … A

Bài 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 25:22–32.3
b) 25.98–50.25+24.150
Bài 3: (1 điểm) Cho các số 1162; 1315; 2079; 1029
a) Số nào chia hết cho 2?
b) Số nào chia hết cho 3?
c) Số nào chia hết cho 5?
d) Số nào chia hết cho 9?
Bài 4: (2 điểm)
a) Tìm ƯCLN(54; 72; 84)
b) Một sọt cam có số quả cam trong khoảng từ 200 đến 300 quả. Nếu xếp vào mỗi hộp 6 quả, 12 quả hay 14 quả đều vừa đủ. Tính số cam có trong sọt.

Comments ( 1 )

 1. Bài 1 gi ko hiểu chụp lại cho rõ được ko ạ
  Bài 2
  a)25:22-32×3=12,5-96=-83,5
  b)25×98-50×25+24×150

  =25×(150-50)+98+24
  =25×222=5550

  Bài3
  Chi hết cho 2:1162;
  Chia hết cho 3 là:2079;1029

  Chia hết cho 5 là:1315

  Chia hết cho 9 là 2079
  Bài 4
  ƯCLN(54;72;84=
  54=2×3^3 72=2^3×3^2 84=2^2×3×7
  ƯCLN(54, 72,84)=2×3=6

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )