Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: B1: Cho dãy số : 2; 7; 12; 17; 22; … a) Nêu quy luật dãy số trên b) Viết tập B gồm 5 phần tử liên tiếp gồm 5 phần tử của dãy số đó, b

Toán Lớp 6: B1: Cho dãy số : 2; 7; 12; 17; 22; …
a) Nêu quy luật dãy số trên
b) Viết tập B gồm 5 phần tử liên tiếp gồm 5 phần tử của dãy số đó, bắt đầu từ số hạng thứ 6
c) Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số

Comments ( 1 )

 1. -Chúc bạn học tốt-
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Quy luật: Các dãy số trên đều cách nhau 5 đơn vị
  b) \(B = \left\{ {22;27;32;37;42} \right\}\).
  c) Gọi x là số hạng thứ 100 của dãy  . Ta có:
  \(\eqalign{& \left( {x – 2} \right):5 + 1 = 100  \cr & \left( {x – 2} \right):5 = 100 – 1  \cr & \left( {x – 2} \right):5 = 99  \cr & x – 2 = 99.5  \cr & x – 2 = 495  \cr & x = 495 + 2  \cr & x = 497 \cr} \)
   Vậy tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy là  \(\left( {2 + 497} \right).100:2 = 24950.\)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )