Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: cho phân số a/b có a+b=136 .rút gọn phân số a/b ta được phân số 3/5.Tìm phân số a/b.

Toán Lớp 5: cho phân số a/b có a+b=136 .rút gọn phân số a/b ta được phân số 3/5.Tìm phân số a/b.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : a+b=136
  <=>a=136-b
  Vì a/b=3/5 <=>a/3=b/5
  ⇔a/3=b/5
  ⇔a×5=b×3
  ⇔(136-b)×5=b×3
  ⇔680- b×5=b×3
  ⇔b×5+b×3=680
  ⇔b×(5+3)=680
  ⇔b×8=680
  ⇔b=85
  Vì b=85 ⇒ a=136-85=51
  Vậy phân số a/b là 51/85
  #Study well

 2. Ta có :
  a +b =136
  -> a = 136 -b
  Mà a/b =3/5 -> a/3 = b/5
  -> 5 xx a = b xx 3
  -> (136 – b ) xx 5 = b xx 3
  -> 680 – 5 xx b = 3 xx b
  -> 680 = 3 xx b + 5 xx b
  -> 680 = 8 xx b
  -> b = 85 
  Mà a +b =136 -> a +85 =136 -> a = 51
  Vậy phân số a/b cần tìm là : 51/85

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )