Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Cho phân số. 234/369.hỏi phải cùng bớt ở tử số và mẫu số báo nhiêu đơn vị để được phân số mới,rút gọn phân số mới ta được phân số 5/8

Toán Lớp 4: Cho phân số. 234/369.hỏi phải cùng bớt ở tử số và mẫu số báo nhiêu đơn vị để được phân số mới,rút gọn phân số mới ta được phân số 5/8

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  9 đơn vị
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu của tử và mẫu ban đầu là : 369 – 234 = 135
  Tử số lúc đã được bớt là : 135 : ( 8 – 5 ) x 5 = 225 
  Vậy phải bớt cả tử và mẫu đi : 234 – 225 = 9 ( đơn vị )
                   Đáp số : 9 đơn vị

 2. Giải đáp:
  $9$ đơn vị
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu của tử và mẫu của phân số lúc đầu là:
  $369 – 234 = 135$
  Tử số mới là:
  $135 : (8 – 5) × 5 = 225$
  Phải bớt cả tử và mẫu đi:
  $234 – 225 = 9$ (đơn vị)
                   Đáp số : $9$ đơn vị.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )