Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: An, Bình, Chi cùng học một trường. An cứ 5 ngày trực nhật một lần, Bình 10 ngày và Chi 8 ngày một lần. Lần đầu cả ba bạn cùng trực nhật

Toán Lớp 6: An, Bình, Chi cùng học một trường. An cứ 5 ngày trực nhật một lần, Bình 10 ngày và Chi 8 ngày một lần. Lần đầu cả ba bạn cùng trực nhật vào một hôm. Hỏi: Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì ba bạn lại cùng trực nhật một hôm
giải hộ tôi bài này tôi sẽ cho mọi người 5 vote

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{Gọi số ngày mà cả ba bạn cùng trực nhật là x.}
  \text{An thì 5 ngày trực nhật một lần, Bình 10 ngày và Chi 8 ngày một lần.}
  \text{⇒ x= BCNN(5;10;8)}
  \text{5=5.1}
  \text{10=2.5}
  $\text{8=$2^{3}$ }$
  $\text{⇒BCNN(5;10;8)=5.$2^{3}$ =40}$
  \text{⇒x=40}
  \text{Vậy sau 40 ngày nữa thì cả ba bạn sẽ trực nhật vào cũng một ngày.}
  $\textit{Cho hay nhất}$

 2. Bài giải
  Gọi số ngày thì cả ba bạn lại trực cùng nhau là x (ngày)
  Vì x vdots 5 ; 10 ; 8 và x nhỏ nhất ⇒ x ∈ $BCNN$ (5 ; 10 ; 8)
  Ta có:
  5 = 5
  10 = 2 . 5
  8 = 2^{3}
  ⇒ $BCNN$ (5 ; 10 ; 8) = 2^{3} . 5 = 40
  ⇒ x = 40
  Vậy sau ít nhất là 40 ngày thì ba bạn lại trực cùng nhau .
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hòa Tâm