Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tìm gtln của biểu thức : `A=1/(x^2-2x+4)`

Toán Lớp 8: Tìm gtln của biểu thức :
A=1/(x^2-2x+4)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  A = 1/(x^2 – 2x + 4)
    = 1/(x^2 – 2x +1 + 3)
    = 1/( (x-1)^2 + 3)
  Vì (x -1 )^2 \ge 0 với mọi x
  => (x -1)^2 + 3\ge 3 với mọi x
  => 1/( (x -1 )^2+ 3) \le 1/3 với mọi x
  Dấu “=” xảy ra khi:
  (x – 1)^2 = 0
  => x – 1= 0
  => x = 1
  Vậy GTLN của A là 1/3 tại x = 1
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=1/(x^2-2x+4)
  =>A=1/(x^2-2x+1+3)
  =>A=1/((x-1)^2+3)
  Với AAx có: (x-1)^2\ge0
  =>(x-1)^2+3\ge3
  =>A=1/((x-1)^2+3)\le1/3
  Dấu = xảy ra khi: (x-1)^2=0
  =>x-1=0
  =>x=1
  Vậy GTLNN của A là 1/3 khi x=1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết