Toán Lớp 6: Ai đó giúp mình với làm ơn, mình sẽ cho 5s + ctrlhn. tìm các số nguyên a; b biết: ab – 4a + 3b = 5

By Linh

Toán Lớp 6: Ai đó giúp mình với làm ơn, mình sẽ cho 5s + ctrlhn.
tìm các số nguyên a; b biết: ab – 4a + 3b = 5

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Ai đó giúp mình với làm ơn, mình sẽ cho 5s + ctrlhn. tìm các số nguyên a; b biết: ab – 4a + 3b = 5”

 1. $\textit{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\textit{ab – 4a + 3b = 5}$
  $\textit{ab – 4a + 3b – 12 = 17}$
  $\textit{a(b – 4) + 3(b – 4) = 17 }$
  $\textit{(a + 3)(b – 4) = 17 = 1. 17 = (-1).(-17) = 17. 1 = (-17).(-1)}$
  $\textit{TH1:}$
  $\textit{a + 3 = 1 ⇒ a = -2}$
  $\textit{a + 3 = 1 ⇒ a = -2}$
  $\textit{TH2:}$
  $\textit{a + 3 = -1 ⇒ a = -4}$
  $\textit{b – 4 = -17 ⇒ b = -13}$
  $\textit{TH3:}$
  $\textit{a + 3 = 17 ⇒ a = 14}$
  $\textit{b – 4 = 1 ⇒ b = 5}$
  $\textit{TH4:}$
  $\textit{a + 3 = -17 ⇒ a = -21}$
  $\textit{b – 4 = -1 ⇒ b = 3}$

  Trả lời

Viết một bình luận