Toán Lớp 6: Tìm x, biết: 2x – 2 là bội của x + 1

By Phi Nhung

Toán Lớp 6: Tìm x, biết:
2x – 2 là bội của x + 1

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm x, biết: 2x – 2 là bội của x + 1”

 1. Để  là bội của  thì :
    
   
   
   
   Để   thì 
  TH1 : 
            
  TH2 : 
            
  TH3 : 
           
  TH4 : 
           
  TH5 : 
           
  TH6 : 
           
   Vậy 
   

  Trả lời
 2. $\dfrac{2x-2}{x+1}$ = $\dfrac{2x+2-4}{x+1}$ = $\dfrac{2(x+1)-4}{x+1}$ 
  ⇒ x+1 ∈ Ư(4)
  Ta có :
  Ư(4) = {1 ; -1 ; 2 ; -2 ; 4 ; -4}
  ⇒ x = {-2 ; 0 ; 1 ; -3 ; 3 ; -5} (Ta trừ mỗi Ư(4) cho 1 ta được giá trị của x)

  Trả lời

Viết một bình luận