Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: a) Viết các hợp số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 b) Viết các số nguyên tố nhỏ hơn 10

Toán Lớp 6: a) Viết các hợp số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20
b) Viết các số nguyên tố nhỏ hơn 10

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Các hợp số cần tìm là : 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18
  b) Các số nguyên tố cần tìm là : 2 ; 3 ; 5 ; 7

 2. a,Viết các hợp số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20.
  → 12,14,15,16,18
  Vì các số này chia hết cho hai số trở lên và các số này đều lớn hơn 10,nhỏ hưn 20.
  b,Viết các số nguyên tố nhỏ hơn 10.
  → 2,3,5,7 
  Vì các số này chỉ chia hết cho 1 và chính nó.Các số này đều nhỏ hơn 10.
  ______________chúc bạn học tốt_____________
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )