Toán Lớp 6: a, 75.202+202.4+202 b, 43.65+43.55+57.53+57.73 c, 2.27.8+4.37.4+16.40 d, 50+52+54+-+150

Toán Lớp 6: a, 75.202+202.4+202
b, 43.65+43.55+57.53+57.73
c, 2.27.8+4.37.4+16.40
d, 50+52+54+….+150

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 75.202 + 202.4 + 202
  = 75.202 + 202.4 + 202.1
  = 202.(75+4+1)
  = 202.80
  = 16160
  b) 43.65 + 43.55 + 57.53 + 57.73
  = 43.(65+55) + 57.(53+73)
  = 43.120 + 57.126
  = 5160 + 7182
  = 12342
  c) 2.27.8 + 4.37.4 + 16.40
  = 432 + 592 + 640
  = 1024 + 640
  = 1664 ( Đơn giản phần c là nhân hết lại rồi cộng với nhau thôi nhé )
  d) 50 + 52 + 54 + …. + 150
  Số số hạng là :
  (150 – 50) : 2 + 1 = 51 ( số hạng)
  Tổng của dãy số là :
  (150+50).51 : 2 = 5100
  Đáp số : 5100
  ** Phần d áp dụng quy tắc này nhé :
  Số số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1
  Tổng = (số đầu + số cuối) . số số hạng : 2

  Trả lời
 2. a) 75.202+202.4+202
  =202.(75+4+1)
  =202.80
  =16160
  b) 43.65+43.55+57.53+57.73
  =43.(65+55)+57.(53+73)
  =43.120+57.126
  =5160+7182
  =12342
  c) 2.27.8+4.37.4+16.40
  =432+592+640
  =1664
  d) Dãy số trên có số số hạng là:
  (150-50):2+1=51 (số hạng)
  Dãy số trên có tổng là:
  (150+50).51:2=5100
  Vậy: 50+52+54+ … +150=5100

  Trả lời

Viết một bình luận