Toán Lớp 9: Cho prabol P y=x bình và dg thẳng d y=mx+1 (m là tham số) Tìm m để d và P cùng đi qua điểm có hoành độ x=2 Giúp e vs ạ

Toán Lớp 9: Cho prabol P y=x bình và dg thẳng d y=mx+1 (m là tham số)
Tìm m để d và P cùng đi qua điểm có hoành độ x=2
Giúp e vs ạ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải đáp: m=32
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có x=2→y=22=4
  →(2,4) là điểm có hoành độ x=2 thuộc Parabol (P)
  Để (d),(P) cùng đi qua điểm có hoành độ x=2
  →(2,4)∈(d)
  →4=m⋅2+1
  →2m=3
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: $ m=\dfrac32$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có $x=2\to y=2^2=4$
  $\to (2,4)$ là điểm có hoành độ $x=2$ thuộc Parabol $(P)$
  $\to$Để $(d), (P)$ cùng đi qua điểm có hoành độ $x=2$
  $\to (2,4)\in (d)$
  $\to 4=m\cdot 2+1$
  $\to 2m=3$
  $\to m=\dfrac32$

  Trả lời

Viết một bình luận