Toán Lớp 6: a. 20 –[30 –(5 –1)^2: 2] b. 80 –(4.5^2–3.2^3) c. 1997 –[10.(4^3–56):2^3+ 2^3].2005^0 d. 5002^0.18 + 99.18 –(3^3.3^2+ 2^4.2) Dấu ^ là dấ

Toán Lớp 6: a. 20 –[30 –(5 –1)^2: 2]
b. 80 –(4.5^2–3.2^3)
c. 1997 –[10.(4^3–56):2^3+ 2^3].2005^0
d. 5002^0.18 + 99.18 –(3^3.3^2+ 2^4.2)
Dấu ^ là dấu mũ nha m.n nhanh ạ mk cần gấp ạ.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. 20-[30-(5-1)²÷2]
  =20-[30-4²÷2]
  =20-[30-16÷2]
  =20-[30-8]
  =20-22
  =-2
  b. 80-(4.5²-3.2³)
  =80-(4.25-3.8)
  =80-(100-24)
  =80-76
  =4
  c. 1997-[10.(4³-56):2³+2³].2005^0
  =1997-[10.8:8+8].1
  =1997-[80:8+8].1
  =1997-[10+8].1
  =1997-18
  =1979
  d. 5002^0.18+99.18-(3³.3²+2^4.2)
  =18.(1+99)-(27.9+16.2)
  =18.100-(243+32)
  =1800-243-32
  =1525

  Trả lời

Viết một bình luận