Toán Lớp 6: a,105- ( 135 -7x) :9 = 97 b,275- (113 + x) +63= 158 c, [ 3. (x +2):7].4 = 120 d, x.(x-1)=0 e,(x+2).(x+4) =0

Toán Lớp 6: a,105- ( 135 -7x) :9 = 97
b,275- (113 + x) +63= 158
c, [ 3. (x +2):7].4 = 120
d, x.(x-1)=0
e,(x+2).(x+4) =0

TRẢ LỜI

 1.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  c) 
  ⇒ 
  ⇒ 
  ⇒ 
  ⇒ 
  Vậy 
  d) 
  ⇒ 
  ⇒ 
  ⇒ 
  ⇒ 
  Vậy 
  e) 
  ⇒  hoặc 
  ⇒ hoặc 
  Vậy 

  Trả lời

Viết một bình luận