Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: với ba số 315,40,355 và các dấu+,-,=,em hãy lập các phép tính đúng

Toán Lớp 2: với ba số 315,40,355 và các dấu+,-,=,em hãy lập các phép tính đúng

Comments ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
   $\textit{Ta lập được 4 phép tính đúng:}$
  +) 315+40=355
  +) 40+315=355
  +) 355-315=40
  +) 355-40=315
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )