Toán Lớp 6: 667 – 195 . 93 : 465 + 372 35⁰.12. 27+12.173 321-21.[(2.3³+4⁴:32)-52] 71.64+32.(-7)-13.32 Giúp với ???????? Nhanh ạ

By Xuân

Toán Lớp 6: 667 – 195 . 93 : 465 + 372
35⁰.12. 27+12.173
321-21.[(2.3³+4⁴:32)-52]
71.64+32.(-7)-13.32
Giúp với ????????
Nhanh ạ
Viết một bình luận