Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 500-{5[409-(2^3.3-21)^2]+10^}:15 ^ là mũ nha ví dụ 2^3 là 2 mũ 3 mọi người giúp mình nha

Toán Lớp 6: 500-{5[409-(2^3.3-21)^2]+10^}:15
^ là mũ nha ví dụ 2^3 là 2 mũ 3
mọi người giúp mình nha

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{500-{5[409-(2³.3-21)²]+10³}:15 }$
  $\text{= 500-{ 5[409-(8.3-21)²] +1000}:15}$
  $\text{= 500-{ 5[ 409- (24-21)²]+ 1000}:15}$
  $\text{= 500-{ 5[409- 3²]+1000}:15}$
  $\text{= 500-{ 5[409-9]+1000}:15}$
  $\text{= 500-{5. 400+1000}:15}$
  $\text{= 500-{2000+1000}:15}$
  \text{= 500- 3000:15}
  \text{= 500- 200}
  \text{300}

 2. 500-{5[409-(2^3. 3-21)^2]+10^3}:15
  =500-{5[409-(24-21)^2]+1000}:15
  =500-{5[409-3^2]+1000}:15
  =500-{5.400+1000}:15
  =500-{2000+1000}:15
  =500-3000:15
  =500-200
  =300
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh