Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 3n + 4 và 4n + 5 là hai số nguyên tố cùng nhau mọi số tự nhiên n

Toán Lớp 6: 3n + 4 và 4n + 5 là hai số nguyên tố cùng nhau mọi số tự nhiên n

Comments ( 2 )

 1. Gọi ƯCLN( 3n + 4 , 4n + 5 ) = d ( d ∈ Z )
  Ta có : 3n + 4 vdots d
             4n + 5 vdots d
  ⇒ 4 . ( 3n + 4 ) vdots d
       3 . ( 4n + 5 ) vdots d
  ⇒ 12n + 16 vdots d
       12n + 15 vdots d
  ⇒ ( 12n + 16 ) – ( 12n + 15 ) vdots d
  ⇒ 1 vdots d
  ⇒ d ∈ Ư( 1 ) = { 1 ; – 1 }
  Mà cần tìm d nhỏ nhất ⇒ d = 1
  Do ƯCLN( 3n + 4 , 4n + 5 ) = 1 nên 3n + 4 và 4n + 5 là 2 số nguyên tố cùng nhau với mọi số tự nhiên ( Điều phải chứng minh )

 2. GọiƯCLN (3n+4,4n+5) là d ( d \in N**)
  =>3n+4 \vdots d ,4n+5 \vdots d.
  Xét:
  3n+4 \vdots d
  =>4(3n+4) \vdots d
  Hay 12n+16 \vdots d (1)
  4n+5 \vdots d
  =>3(4n+5) \vdots d
  Hay 12n+15 \vdots d (2)
  (1),(2) =>(12n+16)-(12n+15) \vdots d.
  1 \vdots d
  => d=1 
  =>ƯCLN(3n+4,4n+5)=1
  Vậy 3n+4,4n+5 là 2 số nguyên tố cùng nhau

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )