Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua hai điểm A(-1;1) và B(2;4)

Toán Lớp 9: Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua hai điểm A(-1;1) và B(2;4)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp : 
  Dạng y = ax +b
  Đường thẳng (d) đi qua A(-1;1)  ta có :
  1=a(-1)+b (1)
  Đường thẳng (d) đi qua B(2;4) ta có :
  4=a.2+b (2)
  Từ 1 và 2 ⇒ Ta có hệ phương trình là :
  $\left \{ {{-a+b=1} \atop {2a+b=4}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{b=1+a} \atop {2a+1+a=4}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{b=1+a} \atop {3a=3}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{b=2} \atop {a=1}} \right.$
  ⇒Ta có phương trình là : y=x+2

 2. Giải đáp:
   $y = x +2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $(d): y = ax + b\ (a\ne 0)$ là đường thẳng cần tìm
  Ta có:
  $A(-1;1)\in (d)\Leftrightarrow a.(-1) + b = 1$
  $B(2;4)\in (d)\Leftrightarrow a.2 + b = 4$
  Ta được hệ phương trình:
  $\quad \begin{cases}- a + b = 1\\2a + b = 4\end{cases}$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}3a = 3\\-a + b = 1\end{cases}$
  $\Leftrightarrow \begin{cases}a = 1\\b = 2\end{cases}$
  Vậy đường thẳng cần tìm là: $y = x +2$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh