Toán Lớp 6: x^20=x; x^6:x^3=125 (2x-15)^5=(2x-15)^3 3^x+2-5.3^x=36 7.4^x-1+4^x+1=23 2.2^2x+4^3..4^x=1056 giải giúp mình zới.cảm ơn nhiều hen

Toán Lớp 6: x^20=x;
x^6:x^3=125
(2x-15)^5=(2x-15)^3
3^x+2-5.3^x=36
7.4^x-1+4^x+1=23
2.2^2x+4^3..4^x=1056
giải giúp mình zới.cảm ơn nhiều hen

0 bình luận về “Toán Lớp 6: x^20=x; x^6:x^3=125 (2x-15)^5=(2x-15)^3 3^x+2-5.3^x=36 7.4^x-1+4^x+1=23 2.2^2x+4^3..4^x=1056 giải giúp mình zới.cảm ơn nhiều hen”

Viết một bình luận