Toán Lớp 6: 2 vòi nước cùng chảy vào một bể k chứa nước thì sao 8h sẽ đầy.Lúc đầu ng ta cho 2 vòi chảy trong 7h,sau đó khoá vòi 1 lại thì vòi 2 phả

Toán Lớp 6: 2 vòi nước cùng chảy vào một bể k chứa nước thì sao 8h sẽ đầy.Lúc đầu ng ta cho 2 vòi chảy trong 7h,sau đó khoá vòi 1 lại thì vòi 2 phải chảy thêm 15h nữa mới đầy bể.Nếu vòi 1 chảy thì sau bao lâu mới đày bể?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  60/7 giờ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong 1 giờ cả 2 vòi chảy được là:
  1: 8= 1/8 (bể)
  Số phần bể 2 vòi cùng chảy trong 7 giờ là:
  7 . 1/8= 7/8 (bể)
  Số phần bể còn lại là:
  1- 7/8 = 1/8 (bể)
  Thời gian vòi 2 chảy 1 mình đầy bể là:
  15 : 1/8= 120 (giờ)
  Trong 1 giờ vòi 2 chảy được là:
  1:120= 1/120 (giờ)
  Trong 1 giờ vòi 1 chảy được là:
  1/8- 1/120= 7/60 (bể)
  Thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể là:
  1: 7/60= 60/7 (giờ)
  $\text{Đáp số:}$ 60/7 giờ 

  Trả lời

Viết một bình luận