Toán Lớp 6: 2.Xét các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không , có chia hết cho 5 không ? a)A=24+36 ; b)B=155+120 c) C=120-43+59 d)D=723-123

By Tuyết

Toán Lớp 6: 2.Xét các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không , có chia hết cho 5 không ?
a)A=24+36 ;
b)B=155+120
c) C=120-43+59
d)D=723-123+100
3.Dùng cả 4 chữ số 5 ;0; 7;5 hãy viết thành số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau sao cho số đó thỏa mãn :
a) Số lớn nhất chia hết cho 2
b)Số nhỏ nhất chia hết cho 5
c)Số chia hết cho 2 và 5 .
4.Điền chữ số thích hợp vào dấu * để số A=43*
a)Chia hết cho 2
b) Chia hết cho 5
c) Chia hết cho cho cả 2 và 5
5.Điền chữ số vào dấu *để được số M=20*5 thỏa mãn điều kiện :
a) M chia hết cho 2
b) M chia hết cho 5
c)M chia hết cho cả 2 và 5
6.Tìm các chữ số a và b sao cho a+b =12 và ab chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5
7.Tìm tập hợp các số x thỏa mãn :
a)Chia hết cho 2 và 510 ≤m≤ 525
b)chia hết cho 5 và 510 ≤m ≤525
c)Vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 và 510 ≤m ≤525
Các bạn giúp mình với .

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 2.Xét các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không , có chia hết cho 5 không ? a)A=24+36 ; b)B=155+120 c) C=120-43+59 d)D=723-123”

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $2) a) 24+36=60$ chia hết cho cả $2$ và $5$
  $b) 155+120=275$ chia hết cho $5$
  $c) 120-43+59=136$ chia hết cho $2$
  $d) 723-123+100=700$ chia hết cho cả $2$ và $5$
  $3) a) 7550$
  $b) 5075$
  $c) 7550$
  $4) a) 432$
  $b) 435$
  $c) 430$
  $5) a)$ Không điền được $M$
  $b) 1$
  $c)$ Không điền được $M$

  Trả lời
 2. Bài 2: 
  A = 24 + 36 = 60 vdots 2;5
  B=155+120 = 275 vdots 5; không vdots 2
  C=120-43+59 = 136 vdots 2; không vdot 5
  D=723-123+100 = 900 vdots 2;5
  Bài 3: 
  a) Số lớn nhất chia hết cho 2 là: 7550
  b) Số nhỏ nhất chia hết cho 5 là: 5570
  c) Số chia hết cho 2 và 5 là: 7550; 5750; 5570
  Bài 4: A=43a
  a) Chia hết cho 2 ⇔ a ∈ { 0;2;4;6;8}
  b) Chia hết cho 5 ⇔ a ∈ {0;5}
  c) Chia hết cho cả 2 và 5 ⇔ a = 0
  Bài 5: M=20a5
  a) Không thỏa mãn
  b) M chia hết cho 5 ⇔ a ∈ {0;1;2;…;8;9}
  c) Không thỏa mãn
  Bài 6: Ta có: ab không vdots 5 => a;b khác 5
  a + b = 12
  => (a;b) = (3;9)(9;3)(4;8)(8;4)(6;6)
  Bài 7:
  Chia hết cho 2 và 510 ≤m≤ 525
  => m ∈ {510;512;514;….;524}
  Chia hết cho 5 và 510 ≤m ≤525
  => m ∈ {510;515;520;525}
  Vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 và 510 ≤m ≤525
  => m ∈ {510;520}
  (Chúc bạn học tốt)
   

  Trả lời

Viết một bình luận