Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1.Tìm số nguyên n biết 5:n -1. 2.Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số biết rằng khi chia số đó cho 15 và 35 có số dư lần lượt là 9 và 2

Toán Lớp 6: 1.Tìm số nguyên n biết 5:n -1.
2.Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số biết rằng khi chia số đó cho 15 và 35 có số dư lần lượt là 9 và 29.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết + Giải đáp : 
  1.Tìm số nguyên n biết 5:n -1.
  Trả lời : 
  15 /n -1 = 0
  n=15 
  2.Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số biết rằng khi chia số đó cho 15 và 35 có số dư lần lượt là 9 và 29.
  Trả lời : 
  gọi số tự nhiên đó là : a 
  x : 15 ( 9 ) ⇒ x + 6 : 15 
  x : 35 ( 29 ) ⇒ x + 6 : 35
  ⇒ x + 6 ∈ BC ( 15 ; 35 )
  15 = 3 . 5 và 35 = 5 .7
  ⇒BCNN ( 15 ; 35 ) = 3 . 5 . 7 = 105
  ⇒ x + 6 ∈ B ( 105 ) = { 105;210;315; …….. ; 945 ; … }
  ⇒ x ∈ { 99 ; 204 ; 309 ; ….. ; 939 ; … }
  do x lớn nhất có 3 chữ số nên x = 939 
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  5 \vdots n – 1
  -> n – 1 \in Ư_((5)) {-5 ; -1 ; 1 ; 5}
  -> n \in {-4 ; 0 ; 2 ; 6}
  2)
  Gọi số tự nhiên đó là : x
  x : 15 (9) -> x + 6 \vdots 15
  x : 35 (29) -> x + 6 \vdots 35
  -> x + 6 \in BC_((15 ; 35))
  15 = 3 . 5 ; 35 = 5 . 7
  -> BCNNN_((15 ; 35)) = 3 . 5 . 7 = 105
  -> x + 6 \in B_((105)) = {105 ; 210 ; 315 ; …….. ; 945 ; ….}
  -> x \in {99 ; 204 ; 309 ; ……… ; 939 ; …….}
  Do x lớn nhất có 3 chữ số
  -> x = 939

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )