Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Có bao nhiêu số tự nhiên a thoả mãn a chia 20; 25 và 30 đều dư 15 và 500 < a < 1000?

Toán Lớp 6: Có bao nhiêu số tự nhiên a thoả mãn a chia 20; 25 và 30 đều dư 15 và 500 < a < 1000?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo đề ra, ta thấy :
  {(a : 20 dư 15),(a : 25 dư 15),(a : 30 dư 15):} ⇒ {(a-15 ⋮ 15),(a-15 ⋮ 25),(a-15 ⋮ 30):}
  ⇒ a-15 ∈ BC( 15; 20; 25 )
  Ta có :
  15 = 3.5
  25 = 5^2
  30 = 5.3.2
  ⇒ BCNN( 15; 25; 30 ) = 5^2 . 3 . 2 = 150
  ⇒ BC( 15; 20; 25 ) = { 0; 150; 300; 450; 600; 750; …. ; 900; 1050; … }
  ⇒ a-15 ∈ { 0; 150; 300; 450; 600; 750; …. ; 900; 1050; … }
  ⇒ a ∈ { 15; 165; 315; 465; 615; 765; …. ; 915; 1065; … }
  Mà 500 < a < 100
  ⇒ a ∈ { 615; 765; 915 }
  Vậy có tất cả 3 số tự nhiên a thoả mãn a chia 20; 25 và 30 đều dư 15 và 500 < a < 1000

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương