Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng. Một năm sau người đó rút về cả tiền vốn lẫn tiền lãi được 106 000 000 đồng. Hỏi số tiền cả vố

Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng. Một năm sau người đó rút về cả tiền vốn lẫn tiền lãi được 106 000 000 đồng. Hỏi số tiền cả vốn lẫn lãi bằng bao nhiêu phần trăm số tiền gửi.

Comments ( 2 )

  1. Số tiền cả vốn lẫn lãi chiếm số tiền gửi là :
              106 000 000 : 100 000 = 1.6 = 160%
                                Đ/S : 160%

  2. Số tiền cả vốn lẫn lãi chiếm số tiền gửi là :
              106 000 000 : 100 000 = 1.6 = 106%
                                Đ/S : 106%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương