Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Viết mỗi phân số sau dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 100 12/25= 12/20= 9/25= 5/4= 6/8=

Toán Lớp 5: Viết mỗi phân số sau dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 100
12/25=
12/20=
9/25=
5/4=
6/8=

Comments ( 2 )

 1.  án:
  #Clickbim 
  $\dfrac{48}{100}$ ( xx 4) 
  12/20=60/100     ( xx 5)  
  9/25=36/100        ( xx 4)
  5/4=125/100          ( xx 25)
  6/8=75/100            ( xx 12.5)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. 12/25 = 48/100
  12/20 = 60/100
  9/25 = 36/100
  5/4 = 125/100
  6/8=75/100
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai