Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: CMR: (a^2+b^2)/2 lớn hơn hoặc bằng ((a+b)^2)/2

Toán Lớp 9: CMR:
(a^2+b^2)/2 lớn hơn hoặc bằng ((a+b)^2)/2

Comments ( 2 )

 1. $\text{ @HV }$
  Ta có:
  $\dfrac{(a + b)^2}{2}$ = $\dfrac{a^2 + b^2 + 2ab}{2}$
  Mà $a^{2}$ + $b^{2}$ ≤ $a^{2}$ + $b^{2}$ + 2ab (Dấu bằng xảy ra nếu a và b đều bằng 0)
  ⇒  $\dfrac{a^2 + b^2}{2}$ ≤ $\dfrac{a^2 + b^2 + 2ab}{2}$
  hay $\dfrac{a^2 + b^2}{2}$ ≤ $\dfrac{(a + b)^2}{2}$ (đpcm)
  (Ở đây mình chứng minh “≤” chứ không phải “≥”, vì trường hợp “≥” không thể xảy ra).

 2. Mình sửa lại đề bài là:
  CMR: a^2 + b^2 ≥ (a + b)^2/2
  Ta có bất đẳng thức sau:
  2(a^2 + b^2) >= (a + b)^2
  ⇔ [2(a^2 + b^2)]/2 ≥ (a + b)^2/2
  ⇔ a^2 + b^2 ≥ (a + b)^2/2
  Dấu = xảy ra khi: a = b
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )