Toán Lớp 5: tính nhanh (792,36 x0,75+792,36:4):(7,2:0,1:10)

Toán Lớp 5: tính nhanh
(792,36 x0,75+792,36:4):(7,2:0,1:10)

TRẢ LỜI

 1.     ( 792,36 xx 0,75 + 792,36 : 4 ) : ( 7,2 : 0,1 : 10 )
  = ( 792,36 xx 0,75 + 792,36 : 4 ) : ( 7,2 : 1/[10] : 10 )
  = ( 792,36 xx 0,75 + 792,36 : 4 ) : ( 7,2 xx 10 : 10 )
  = ( 792,36 xx 0,75 + 792,36 : 4 ) : ( 7,2 xx 1 )
  = ( 792,36 xx 0,75 + 792,36 : 4 ) : 7,2
  = ( 792,36 xx 0,75 + 792,36 xx 1/4 ) : 7,2
  = [ 792,36 xx ( 0,75 + 1/4 ) ] : 7,2
  = 792,36 xx 1 : 7,2
  = 110,05
   Cách giải :
  +) Đặt nhân tử chung
  +) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép công .

  Trả lời

Viết một bình luận