Toán Lớp 5: tính nhanh 2.4 x 3 + 1.8 x 4 + 1.2 x 6 + 3.6 x 2 + 14.4 + 7.2 x 4

Toán Lớp 5: tính nhanh 2.4 x 3 + 1.8 x 4 + 1.2 x 6 + 3.6 x 2 + 14.4 + 7.2 x 4

TRẢ LỜI

 1.    2,4 × 3 + 1,8 × 4 + 1,2 × 6 + 3,6 × 2 + 14,4 + 7,2 × 4
  =   7,2  + 7,2  +  7,2  + 7,2 + 7,2 × 2 + 7,2 × 4
  = 7,2 × (1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 2) 
  = 7,2 ×         10                    
  =       72

  Trả lời

Viết một bình luận