Toán Lớp 5: Tính bán kính một hình tròn, biết nếu tăng đường kính hình tròn đó lên 25% thì diện tích tăng lên 63,585cm2

Toán Lớp 5: Tính bán kính một hình tròn, biết nếu tăng đường kính hình tròn đó lên 25% thì
diện tích tăng lên 63,585cm2

TRẢ LỜI

 1. diện tích của bán kính nhân bán kính sau khi tăng :                                                         63,585 : 3,14 = 20,25 ( cm2)                                                                                         vì 20,25  =   4,5    x    4,5  nên bán kính sau khi tăng là 4,5 cm                                   vậy bán kính ban đầu là :                                                                                                       4,5    :     25   x   100  =  18  ( cm )                                                                                                                        đáp số : 18 cm

  Trả lời
 2. Diện tích của hình tròn sau khi tăng bán kính lên là :
   63,585 : 3,14 = 20,25 ( cm2)  
  Vì 4,5 x 4,5 = 20,25 nên bán kính của hình tròn khi tăng lên là 4,5
  Bán kính hình tròn lúc đầu là :
  4,5 : 25 x 100 = 18 ( cm )
  Đ/s :………..
   

  Trả lời

Viết một bình luận