Toán Lớp 5: Tính `1.2.3+2.3.4+3.4.5+…+98.99.100`.

By Hoàng Hà

Toán Lớp 5: Tính 1.2.3+2.3.4+3.4.5+…+98.99.100.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tính `1.2.3+2.3.4+3.4.5+…+98.99.100`.”

 1. -Chúc bạn học tốt-
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt A=1.2.3+2.3.4+3.4.5+4.5.6+…+98.99.100
  ⇒ 4A=(1.2.3+2.3.4+3.4.5+4.5.6+…+98.99.100)4
  ⇒ 4A=1.2.3(4-0)+2.3.4(5-1)+3.4.5(6-2)+4.5.6(7-3)+…+98.99.100(101-97)
  ⇒ 4A=1.2.3.4+2.3.4.5-1.2.3.4+3.4.5.6-2.3.4.5+4.5.6.7-3.4.5.6+…+98.99.100.101-97.98.99.100
  ⇒ 4A=1.2.3.4-1.2.3.4+2.3.4.5-2.3.4.5+3.4.5.6-3.4.5.6+…+97.98.99.100-97.98.99.100+98.99.100.101
  ⇒ 4A=98.99.100.101
  ⇒ A = (98.99.100.101)/4
  ⇒ A = 98.99.25.101

  Trả lời
 2. Đặt A là biểu thức trên
  A=1.2.3+2.3.4+3.4.5+…+98.99.100
  4A=4(1.2.3+2.3.4+3.4.5+…+98.99.100)
  4A=1.2.3.4+2.3.4.4+3.4.5.4+…+98.99.100.4
  4A=1.2.3.4+2.3.4(5-1)+3.4.5(6-2)+…+98.99.100(101-97)
  4A=1.2.3.4+2.3.4.5-1.2.3.4+3.4.5.6-2.3.4.5+…+97.98.99.100-97.98.99.100
  4A=98.99.100.101=97990200
  ->A={97990200}/4=24497550

  Trả lời

Viết một bình luận